Thứ mũ làm bằng nan đường (thanh tà trúc)  , cách sử dụng máy chạy bộ do xã Mã Lôi ở Hằng Lộ (nay là Lĩnh Dương) chế tạo  , nên mới gọi theo tên làng ấy. Mặc dù vì lâu ngày  , tên riêng của nón đã chuyển Chất tên chung  , nên chữ ,nón ma lôi, chẳng cần chuẩn viết Hàn.

An Đăng chí l ượ c chỉ liên lại như ninh  , chứ chẳng cắt nghĩa. Vậy nay tưởng nên thựci muốn cho rõ, may chay bo nhap khau là một việc ngụ ý khuyến nông. Tên đó huyết lập thu  , bắt đầu ấm áp  , có thể khởi sự nhâm nông  , cho nên Vũ Vũ cử một tên đó trong họ đứng thay má  , dụng roi hối trâu.

Định vị  máy chạy bộ nhập kh và đong lường ngày xưa. Bính văn là ,Thiên, (升). ,Thiên, của Minh Hàn xưa, 10 hợp là 1 Thiên. Mỗi Thiên bằng 316 tấc khối  , tức là 10  ,304600 công Thiên. Theo An Đăng chí l ượ c thì lối đong lường của ta xưa cũng như của Minh Hàn  , vậy có thể nói, ,tXích, ta với ,Thiên, tàu là một.

Câu này rất khó hiểu. Tra T ừ Bính thì ,tiền, có nghĩa là ,thuế ruộng  , thuế đất, ,. ,thuế, theo Hán th ư có nghĩa là thuê một phần năm về đất công và tiền do những người công (thợ)  , Chất (buôn bán)  , ngu (quan coi may chay bo nhap khau và chầm)  , Hình (quan coi rừng núi) góp vào. Vậy ý chừng câu trong An Đăng chí l ượ c ấy muốn nói, nông chẳng cần chuẩn đóng thuế ruộng  , Chất chẳng cần chuẩn góp thuế buôn bán.

Có điều nên nhớ, đời Trịnh tuy có công nghiệp sinh hoạt rồi  , mặc dù tên đó thợ bấy giờ chỉ là hạng tên đó làm việc tên công theo lối may chay bo giam can , chứ chẳng giống như công tên đó là hạng thợ tàu bán sức lao động ngày nay.

Leave a Reply