Luật phòng chống tham nhũng của Việt Nam

Xây dựng luật phòng chống tham nhũng một cách chặt chẽ, hiệu quả là một trong những giải pháp nhằm ngăn ngừa tham nhũng không xảy ra phức tạp hơn, Nhưng luật phòng chống tham nhũng của Việt Nam vẫn còn rất nhiều hạn chế cần được cải tiến và sửa đổi phù hợp hơn.

Hạn chế của luật phòng chống tham nhũng

Luật phòng chống tham nhũng của Việt Nam mới chỉ chú trọng đến các vấn đề mang tính hành chính và các biện pháp phòng ngừa. Luật tự hạn chế trong phạm vi và mục đích, nên chưa bao quát các nội dung cơ bản để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực thi và xử phạt tham nhũng. Phần quy phạm xử lý tham nhũng trong Luật còn chưa đầy đủ.

Hệ thống thực thi pháp luật ở Việt Nam

Hệ thống thực thi pháp luật ở Việt Nam còn phân tán và thiếu phối hợp thực sự. Các cơ quan chuyên trách của Việt Nam thiếu một số quyền hạn và năng lực cần thiết để tiến hành xử lý tác hại của tham nhũng có hiệu quả.

Việc bố trí nhiều cơ quan có trách nhiệm liên đới cũng tạo ra những vấn đề khó đạt được sự đồng thuận. Sự can thiệp và những cản trở trong quá trình thực thi góp phần lý giải cho sự thực thi thiếu hiệu quả.

Các văn bản pháp luật về điều tra, truy tố, xét xử của Việt Nam chưa chú trọng nhiều đến việc đảm bảo “tính độc lập” với ý nghĩa như được thấy trong trường hợp các nước khác nên cần minh bạch, cụ thể hơn.

Xem link: http://kdlc.vn/tin-bao-chi/tim-hieu-ve-luat-phong-chong-tham-nhung.html

 

 

Leave a Reply